Športová trieda: všetky potrebné informácie a tlačivá k prijímaciemu konaniu

17.3.2024

Prinášame vám všetky potrebné informácie a dokumenty k prijímaciemu konaniu do športovej triedy, ktorá sa otvára od školského roka 2024/25 na Základnej škole Ul. Mieru v Bytči.


Žiak musí splniť nasledovné podmienky:

1. Absolvovať úspešne skúšky (testy) na overenie zručností a nadania na šport – futbal.

2. Dokladovať zdravotnú spôsobilosť pre zaradenie do športovej triedy.

3. Splniť ďalšie kritériá uvedené v dokumente v oblasti vzdelávania a výchovy. 


Všetky potrebné dokumenty k prijímaciemu konaniu:

Žiadosť o prijatie do školy (prestup)

Prihláška na talentové skúšky

Informovaný súhlas zákonných zástupcov

✓ Kópia vysvedčenia zo 4.ročníka ZŠ


Termín konania talentových skúšok:

miesto: areál futbalového štadióna MFK Bytča umelá tráva

dátum: 14. 5., 16. 5. a 12. 6. 2024

čas: 8:00 - 9:00 hod. prezentácia

✓ treba si doniesť športovú výstroj (oblečenie, kopačky)


Bodové hodnotenie testov, spôsob získavania výstupov, kritériá úspešnosti a metodika testovania sú uvedené v nasledujúcich dokumentoch:

Kritériá

Metodika


Kľúčové termíny

✓ Stretnutie rodičov, ktorí majú záujem o prihlásenie dieťaťa do 5. ročníka športovej triedy:

15. apríla 2024 o 15:00  v kongresovej sále ZŠ Ulica mieru, Bytča

✓ Prihlášku dieťaťa na talentové skúšky do 5. ročníka športovej triedy je potrebné podať najneskôr do:

19. apríla 2024

✓ Riadny termín talentových skúšok:

14. máj 2024

✓ Náhradný termín talentových skúšok:

(v prípade, že uchádzač sa z objektívnych príčin nemôže zúčastniť riadneho termínu talentových skúšok):

16. mája 2024

zdroj: zsmieru.edupage.org